LIVING- 總裁杜家麟教授
LIVING-President Prof.TO KA LUN

LIVING- 副總裁高偉權先生
LIVING-Vice President Mr.KOU WAI KUN

LIVING- 營運總裁陳少中先生
LIVING-Operating Director Mr.CHAN SIU CHUNG